La iniciativa de la regidora Mònica Lora vulnera la Llei d’Enjudiciament Criminal i la Carta Europea dels Drets Humans

El grup municipal de CiU, juntament amb el d’Esquerra, van aconseguir que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament rebutgés una Declaració Institucional presentada per Plataforma per Catalunya (PxC) que perseguia implantar a Mataró un estat policial sense drets ni garanties jurídiques. Amb l’excusa de lluitar contra la delinqüència, PxC proposava una política d’actuacions policials constants i indiscriminats en places, bars i habitatges. El text presentat per la regidora Mònica Lora parteix del prejudici com a norma per a l’actuació policial. No planteja treballar contra la delinqüència des de les evidències dels fets, des de la comissió dels delictes o des de la investigació exhaustiva dels grups organitzats. La proposta de la regidora Lora es basa en mètodes tant pocs científics, jurídics o garantistes com la sospita i el prejudici. 

Es tracta d’un document que atempta contra la Llei d’Enjudiciament Criminal, contra la Carta Europea dels Drets Humans i contra les competències judicials i policials.

A més, el dia 25 de gener, la Junta de Portaveus – en sessió extraordinària – ja va aprovar amb una àmplia majoria una Declaració Institucional “Per una millora de la seguretat ciutadana a Mataró”. I, al Ple municipal ordinari del mes de febrer de 2019, també es va aprovar una Proposta de Resolució presentada per VOLEMataró sobre “l’estratègia local per invertir en seguretat i prevenció a Mataró”.

Atès el que preveu l’article 14, apartat “a”, del ROM sobre les esmenes a presentar pels grups municipals, CiU i ERC-MES proposen a la Junta de Portaveus aprovar l’esmena a la totalitat a la Declaració Institucional presentada per PxC que comporta la devolució de la proposta als seus autors, atenent a l’oportunitat, els principis i l’esperit del text original.