“La modulació i el repartiment dels objectius de dèficit per part de l’administració central han disminuït la capacitat de l’administració local en època de crisi, a les quals s’ha exigit un enorme esforç de restricció en la despesa”, ha apuntat Rivero, que ha lamentat que a més de la desatenció en el finançament autonòmic, caducat per llei des de 2014, i els efectes negatius de la LRSAL, en relació a la invasió competencial i vulneració de l’autonomia local, “no s’ha desatès la renovació de la localització financera”. Per això, la senadora considera necessari que la base de càlcul de la norma de despesa es faci segons el pressupost gastat. “En aquests moments hi ha més de 25 mil milions de les administracions locals en dipòsits bancaris que no es poden gastar per una mala regulació de la norma de despesa”, ha subratllat.

La moció aprovada, amb esmenes d’altres grups, recull principalment els següents punts:

1. Abordar un projecte preliminar de Llei de finançament de les hisendes locals i un calendari de debat per al corresponent Projecte de Llei. Tot això per avançar en un nou model de finançament que ha de ser simultàniament a la reforma del sistema de finançament autonòmic i amb el màxim consens.

2. Els PGE 2019 han d’incloure la pròrroga de la flexibilització de la norma de despesa per a inversions financeres sostenibles i ampliar el catàleg d’aquestes inversions amb especial menció a l’àmbit social.

3. Aquestes inversions, al ser finançades amb romanents d’exercicis anteriors, no s’han de computar en el càlcul de l’estabilitat pressupostària de l’exercici on s’executen.