El grup de CIU Mataró ha presentat una Declaració institucional per tal que l’Ajuntament de Mataró insti al govern de l’Estat espanyol a rescabalar els imports que des del 2012 va deixar de pagar a la Generalitat de Catalunya per finançar les escoles bressol i l’educació de 0 a 6. Amb aquesta declaració pretenem “denunciar els incompliments de l’Estat espanyol i la seva poca sensibilitat social”, explica el cap del grup Quim Fernàndez, que recorda que a hores d’ara els diners pendents d’aquest finançament sumen un total de 500 milions d’euros.

En el període 2008-2011, el govern de l’Estat, primer en mans del PSOE i després del PP, va reduir progressivament les subvencions a l’educació de 0 a 6 anys, que van passar de 88 milions d’euros el 2008 a només 17,5 milions el 2011, i el 2012 les ajudes van quedar suprimides. Des de llavors, l’Estat espanyol ha deixat de pagar 500 milions d’euros, uns 76 milions anuals.

A diferència de l’Estat espanyol, la Generalitat, per contra, va considerar l’ensenyament com una de les seves principals prioritats, i tot i que l’educació de 0-3 anys és una etapa no obligatòria, es van dur a terme convenis amb les diferents Diputacions per a poder seguir canalitzant recursos als municipis. Els esforços es van centrar a reforçar econòmicament el segon cicle d’educació infantil que sí que té caràcter universal al nostre país.

Com a Partit Demòcrata (PDeCAT) vam presentar dues esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat reclamant la recuperació dels recursos pel finançament de l’ensenyament de 0-3 anys, amb la voluntat de pal·liar aquesta situació. Però les esmenes que no van prosperar per l’oposició del Partit Popular i Ciutadans.

Volem recordar que la titularitat de la competència de l’ensenyament infantil correspon als ens locals, però la legislació estableix que aquesta atribució de competències ha de comportar els recursos corresponents, sigui una competència delegada en el marc de la Llei de Bases de Règim Local o a través d’una competència atribuïda com a pròpia a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Ara, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reclama que la Generalitat aboni els deutes pendents amb els municipis.

Cal també tenir en compte que aquesta situació és causa directa de les decisions preses al govern espanyol tant pel PSOE com el PP, que també són responsables de l’aplicació de l’article 155 que ha intervingut les institucions catalanes. És per això que hem presentat aquesta declaració institucional que instar a rescabalar els més de 76 milions d’euros anuals que des del 2011 l’Estat ha deixat de pagar a la Generalitat de Catalunya per tal de finançar les escoles bressol. Al mateix temps, instem al Departament d’Ensenyament, un cop existeixi sentència ferma i en el cas que aquesta sigui favorable a les reclamacions dels Ajuntaments, a consignar les partides pressupostàries adients per tal de garantir a les administracions locals els pagaments pendents en concepte de subvencions a les escoles bressol.

Per últim, la DI també insta a reprendre el grup de treball entre el Departament d’Ensenyament i els ajuntaments sobre un nou model de finançament de les escoles bressol que prioritzi l’atenció  als alumnes amb situacions més complexes.