Els socialistes han licitat la urbanització de la ronda Bellavista tres mesos abans que el projecte es tractés en un òrgan municipal i sense que estigui aprovat

L’alcalde de Mataró i el seu govern tornen al model de gestió irregular i temerari que va fer tant de mal a PUMSA i que va provocar que algunes de les seves accions hagin acabat a Antifrau. En aquesta ocasió, l’actuació que està fora de la llei és el projecte d’urbanització del Parc de la Ronda de Bellavista per part d’aigües de Mataró (AMSA), que s’ha licitat tres mesos abans que el tema es tractés en un òrgan municipal i sense que estigui aprovat.

La licitació d’una obra és un acte administratiu que consisteix a posar en coneixement públic una necessitat, demanar ofertes, avaluar-les i triar-ne una. “No entenem que després de tot el que hem vist durant aquests anys a PUMSA i el mal que ha fet a la ciutat aquesta manera de gestionar arbitrària, l’alcalde Bote hi torni”, diu el portaveu del grup municipal de CiU, Quim Fernàndez. “Això és una irresponsabilitat que res té a veure amb les seves bones paraules de codis ètics”, afegeix.

De fet, un informe del secretari municipal, de data 10 de maig, constata que la licitació portada a terme per AMSA no s’ajusta a la Llei de Contractes del Sector Públic. Amb data 31 de gener, el director gerent d’AMSA inicia la licitació per procediment obert de les obres del Parc de la Ronda Bellavista amb un pressupost d’1.381.510€ (IVA exclòs); l’anunci de licitació preveu que el període per presentar ofertes va concloure el 13 d’abril i el 24 d’abril es va procedir a l’obertura del primer sobre del concurs.

L’informe del secretari municipal, que va ser sol·licitat pel portaveu del grup municipal de CiU Mataró, és prou clar. Diu: “Es constata que la licitació es va iniciar tres mesos abans de la data en què el projecte tècnic ha estat tractat per primera vegada en un òrgan municipal”. I afegeix: “A dia d’avui aquest projecte està pendent d’aprovació inicial per la Junta de Govern Local”.

La magnitud de la irregularitat és percep ja que el secretari municipal aclareix que segons la llei “la realització d’una obra pública exigeix amb caràcter previ a la seva licitació, l’aprovació definitiva del projecte d’obres, la supervisió i el replanteig del mateix. Una vegada completada aquesta tramitació -diu l’informe del secretari municipal- s’incorporaran els Plecs de Condicions Tècniques i Económico-Administratius, amb el certificat de disponibilitat dels terrenys i el de la consignació pressupostària adequada, per tal d’aprovar l’expedient de contractació. Amb l’aprovació de l’expedient de contractació es pot procedir a iniciar la licitació”.

Queda clara l’opinió del secretari municipal que és qui vetlla per la legalitat de les actuacions municipals: la licitació d’obres per part d’AMSA no s’ajusta a la llei, no es va fer en temps i forma de manera adequada, és temerària, no dóna seguretat jurídica als que van participar al concurs de licitació. Per això, el secretari municipal conclou: “Cal anul·lar la licitació endegada per AMSA i no torna a començar-la fins que no estigui aprovat definitivament el projecte tècnic”.

Cada vegada que s’acosta un període electoral, els governs socialistes de Mataró fan de les seves. Va passar en el passat, per exemple amb PUMSA, i les conseqüències són del tot sabudes. “Creiem que Mataró no es mereix tornar a fer les coses malament”, afirma Quim Fernàndez. “Creiem que aquesta manera d’actuar només respon a la voluntat del govern d’inaugurar les obres abans de la convocatòria de les properes eleccions municipals”.

Demanem explicacions públiques per part de l’alcalde Bote. Volem que ens expliqui perquè ha autoritzat aquesta manera de procedir; perquè havent aprovat per decret un Codi Ètic actua de forma tan poc ètica; perquè posa en risc la seguretat jurídica de les empreses que han participat en la licitació i que tornaran a veure que el govern de Mataró no és de fiar.