El grup de CiU Mataró pregunta quin és l’estat de les accions redactades al Pla d’Acció del 2018 i quines s’han tingut en compte per l’exercici 2019

El passat 26 d’abril de 2017 es va presentar El Llibre Blanc de la Cultura de Mataró que determina els objectius, actuacions i línies estratègiques en matèria de polítiques culturals per als propers anys. El Llibre Blanc va ser aprovat pel Ple Municipal del 2 de febrer del mateix any amb només l’abstenció del grup municipal de Ciutadans.

El document té l’objectiu de consolidar la cultura com a estratègia de futur, generar un ecosistema cultural mataroní inclusiu i treballar per a que la cultura sigui vista com una eina de creixement personal i col·lectiu. Les línies estratègiques presentades en el Llibre Blanc se centren en la cultura popular com element de participació, identitat i cohesió social; l’equilibri territorial i la mobilitat, i la definició del relat i la marca de la cultura a Mataró, entre altres.

La fase de diagnòstic, que va finalitzar el març del 2015, es va desenvolupar a partir de dades socio-demogràfiques, econòmiques i culturals de Mataró mitjançant un procés participatiu. Hi van haver un seguit de trobades d’anàlisi i reunions tècniques, i finalment es va crear un òrgan específic per a l’elaboració del Llibre Blanc format per deu referents de la cultura a Mataró. A partir d’aquí es va celebrar el Ple Municipal amb un segon acord de crear la Taula del Llibre Blanc, vinculada al Consell de Cultura.

La Taula de treball del Llibre Blanc s’encarrega de fer el seguiment de les accions culturals, ja que orientar la política cultural de la ciutat és un projecte que s’ha d’anar readaptant a les necessitats del moment. Per això es preveu fer una revisió del document a l’any 2019, un cop finalitzi l’actual mandat municipal. Davant aquesta revisió, el grup municipal de CiU preguntem quines accions previstes al Llibre Blanc de la Cultura van ser tingudes en compte a l’hora de redactar el Pla d’Acció per l’exercici 2018 i en quin estat es troben.

D’altra banda, també ens preguntem quines accions s’han tingut en compte per redactar el Pla d’Acció del 2019 i el corresponent pressupost. També volem saber quan s’ha constituït la taula de treball del Llibre Blanc, el principal òrgan vinculat al Consell de Cultura i que avalua l’àmbit cultural. És important tenir constància de qui en forma part, quantes sessions s’han celebrat i en quines dates.