El govern va fer canvis a la plantilla fa deu mesos quan va impulsar canvis organitzatius però encara no els ha regulat

El govern de l’alcalde Bote va introduir una sèrie de canvis organitzatius ara fa gairebé un any i a conseqüència d’aquests canvis es van crear o modificar alguns llocs de treball. Però han passat els mesos i la situació d’aquests treballadors, que realitzen tasques que no els hi són reconegudes, no s’ha regularitzat.

Des de CIU Mataró ja vam denunciar aquesta situació en el passat ple del dia 6 de setembre. Tot i votar afirmativament al punt sobre la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, el cap del grup, Quim Fernàndez va remarcar que “la modificació de llocs de treball que hauríem de tenir davant ja fa mesos no és la que fa referència a l’increment salarial que estava pendent d’aplicació segons la LGPE (que és la que es va portar al ple),  perquè haurien d’haver portar la que es deriva dels canvis organitzatius impulsats pel govern”.

A tall d’exemple, Fernàndez va recordar que el passat 14 de novembre es van crear les direccions d’Urbanisme, Innovació i Qualitat i Polítiques de Benestar Social, i les dues primeres es van cobrir amb personal de la casa que va assumir responsabilitats que no tenen reconegudes. A més, també es va traslladar un tècnic de cultura al servei de Comunicació, lloc que no s’ha inclòs dins la relació de llocs de treball. Aquests casos, entre molts d’altres, demostren de nou la desorganització i desori d’aquest govern municipal.

En el ple, el cap del grup va demanar formalment i fent-ho constar en acta un informe de la Direcció de Recursos Humans de quines són les modificacions de llocs de treball que la seva organització i les necessitats de l’Ajuntament requereixen i també el calendari per a la seva preceptiva aprovació pel Ple Municipal.

A més, també vam demanar un llistat dels llocs de treball que es troben vacants i d’aquells que s’han cobert mitjançant una adscripció provisional, com és el cas del director de Recursos Humans, o qualsevol altre forma que no sigui el corresponent concurs, fent-hi constar la data d’incorporació de la persona que ocupa aquest lloc.

Però han passat tres setmanes des del Ple i el govern encara no ens ha donat cap resposta a aquesta demanda. Per això, ens hem dirigit per escrit a l’alcalde Bote per tal que ordeni als Serveis Tècnics corresponents que atenguin la nostra petició.